Tin tức

Tin tức BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày đăng: 11/05/2017

Năm 2016, Cathay đã đạt được kết quả kinh doanh đầy ấn tượng với tổng doanh thu phí gần 307 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 50%. Đội ngũ Tư vấn tài chính với gần 2.000 người, tổng tài sản vào cuối năm hơn 4.500 tỷ đồng. Kết thúc năm tài chính 2016, Công ty thu được lợi nhuận sau thuế gần 123 tỷ đồng.