Báo cáo Bồi thường

CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

01/2009 ~ 12/2015

Từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 12 năm 2015, Cathay đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền là 10.599.192.000 VNĐ. Số tiền này đã  góp phần hỗ trợ những mất mát về mặt tài chính và tinh thần, giúp Người được bảo hiểm và gia đình an tâm, đảm bảo cuộc sống trước những rủi ro không lường trước được.

Năm Quyền lợi Số trường hợp Số tiền (VNĐ)
2009 Tử vong và thương tật 5 351.555.500
Ung thư - -
Phẫu thuật - -
Nằm viện 7 8.950.000
2010 Tử vong và thương tật 13 262.918.000
Phẫu thuật - -
Ung thư - -
Nằm viện 7 44.300.000
2011 Tử vong và thương tật 18 593.372.000
Ung thư - -
Phẫu thuật - -
Nằm viện 152 213.113.000
2012 Tử vong và thương tật 25 1.782.209.000
Phẫu thuật - -
Ung thư - -
Nằm viện 439 984.896.500
2013 Tử vong và thương tật 24 1.714.962.000
Ung thư - -
Phẫu thuật - -
Nằm viện 303 504.851.000
2014 Tử vong và thương tật 16 800.186.000
Phẫu thuật 1 50.000.000
Ung thư - -
Nằm viện 333 596.521.000
2015 Tử vong và thương tật 26 1.932.880.500
Ung thư 1 100.000.000
Phẫu thuật 5 59.000.000
Nằm viện 476 599.477.500
Tổng Cộng 1.851 10.599.192.000

Ghi chú: Cập nhật mỗi 06 tháng.

Liên hệ

Tổng công ty
0-28-6255 6699
0-28-6255 6399
Trung tâm DV khách hàng
0-28-6255 6393