Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng

Sơ đồ thực hiện nghiệp vụ thay đổi chi tiết hợp đồng
 
Các loại nghiệp vụ thay đổi hợp đồng
NO. Nội Dung Chứng Từ Yêu Cầu
1  Thay đổi địa chỉ  1, 2, 3
2  Thay đổi Họ tên, số CMND và ngày tháng năm sinh  1, 2, 3 / 4 / 5 / 6
3  Thay đổi Người thụ hưởng  1, 2, 3, 4, 5
4  Thay đổi nghề nghiệp  1, 2, 3, 4
5  Thông báo đi nước ngoài  1, 2, 3, 7
6  Chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm  1, 2, 3, 4, 6, 9
7  Thay đổi định kỳ thanh toán  1, 2, 3
8  Thay đổi giảm số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính và /hoặc sản phẩm phụ  1, 2, 3
9  Tăng số tiền bảo hiểm của sản phẩm phụ hoặc bổ sung sản phẩm phụ  1, 2, 3, 4, 8
10  Hủy sản phẩm phụ  1, 2, 3
11  Yêu cầu tạm ứng từ giá trị hoàn lại (*)  1, 2, 3
12  Thay đổi vay phí tự động  1, 2, 3
13  Chuyển sang hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm  1, 2, 3
14  Thay đổi chữ ký  1, 2, 3
15  Cấp phó bản bộ Hợp đồng bảo hiểm (**)  1, 2, 3
16  Bổ sung hoặc đính chính thông tin sức khỏe đã khai báo trong đơn yêu cầu bảo hiểm  1, 3, 8
17  Khôi phục hiệu lực hợp đồng  1, 2, 3, 4, 8
18  Yêu cầu giải quyết quyền lợi đáo hạn hợp đồng  1, 2, 5
19  Yêu cầu giải quyết quyền lợi tiền mặt  1, 2, 5
20  Hủy Hợp đồng trong thời gian tự do xem xét  1, 3, 11, 12
21  Hủy ngang Hợp đồng  1, 2, 3

Chú thích mã các chứng từ:

 1. Bộ Hợp đồng bảo hiểm.
 2. Đơn yêu cầu thay đổi.
 3. Bản sao CMND của bên mua bảo hiểm.
 4. Bản sao CMND của Người được bảo hiểm.
 5. Bản sao CMND của Người thụ hưởng.
 6. Bản sao CMND của Người được chuyển nhượng.
 7. Bản sao hộ chiếu, visa.
 8. Bảng khai báo tình trạng sức khỏe và hồ sơ y khoa.
 9. Chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa Người được bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm mới/ Người được chuyển nhượng.
 10. Hộ khẩu của Người thụ hưởng.
 11. Đơn yêu cầu hủy Hợp đồng trong thời gian tự do xem xét.
 12. Hóa đơn phí bảo hiểm.

(*): Khi hợp đồng có hiệu lực ít nhất một (01) năm, Bên mua bảo hiểm có thể đề nghị bằng văn bản với Công ty yêu cầu được tạm ứng từ giá trị hoàn lại với số tiền tạm ứng không quá 85% giá trị hoàn lại tại thời điểm tạm ứng.

(**): Khi yêu cầu cấp phó bản bộ Hợp đồng bảo hiểm, khách hàng sẽ phải đóng lệ phí cấp phó bản là 50.000 đồng cho một bộ hồ sơ hợp đồng.

Quy trình nộp hồ sơ yêu cầu thay đổi tại TTDV KH và một số điểm lưu ý
 1. Khách hàng/ đại lý có thể đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu thay đổi liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình. Riêng đối với yêu cầu hủy ngang Hợp đồng và hủy Hợp đồng trong thời gian tự do xem xét thì phải do chính khách hàng đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng nộp.
 2. Các đơn yêu cầu thay đổi phải do chính Chủ hợp đồng và Người được bảo hiểm ký tên.
 3. Mỗi đơn yêu cầu được sử dụng cho một số yêu cầu thay đổi nhưng phải của cùng một hợp đồng.
 4. Khi có yêu cầu thay đổi hợp đồng, khách hàng sẽ mang bộ hợp đồng cùng với thủ tục yêu cầu thay đổi đến Trung tâm dịch vụ khách hàng. Sau khi yêu cầu được xử lý, nhân viên dịch vụ khách hàng sẽ in phụ lục hợp đồng và đính kèm vào bộ hợp đồng gởi trả lại khách hàng.
 5. Hướng dẫn thanh toán tiền mặt cho khách hàng:
  • Công ty sẽ thanh toán tiền cho khách hàng bằng cách chuyển tiền qua Ngân hàng để khách hàng nhận bằng giấy CMND hoặc chuyển vào tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng.
  • Khách hàng có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nhận tiền bằng cách viết giấy ủy quyền.
   1. Giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
   2. Trường hợp số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 2 triệu và người được ủy quyền là nhân viên đại lý thì cấp quản lý trực tiếp của nhân viên đại lý là Trưởng phòng kinh doanh và Giám đốc kinh doanh sẽ phải ký tên xác nhận trên giấy ủy quyền.

Liên hệ

Tổng công ty
0-28-6255 6699
0-28-6255 6399
Trung tâm DV khách hàng
0-28-6255 6393